Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Prawo do opieki nad dzieckiem
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Usługi ogrodnicze
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga uzyskania właściwych kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest właściwe przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie przebiega granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dopuszczalna gdy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zostać zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a dokumenty doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Następnie ma miejsce wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, wypracowany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych sporządza tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero wtedy gdy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia części planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się wyniki wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją tylko geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest umieszczenie budynku na mapy oraz wystawienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok