Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – innowacyjny sposób na pozbycie się zbytecznego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie strony Toruń
2 września, 2020

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a do tego sporządzamy następujące wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym ustawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów energetycznych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle ważne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można ograniczyć niebezpieczeństwo zbliżania linii do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się też sporządzaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie zakresu przechyłu budowli.
pionowości w celu oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu szczegółowej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie wiele czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego wykonania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je poprzez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Ponadto na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy też zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok