Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia
28 października, 2019

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

Strona używa cookies
Ok