Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implantologia
28 października, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia potrzebne jest spełnienie paru wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią formę oraz nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również niezbędne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

Strona używa cookies
Ok