Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
Sierpień 3, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
Sierpień 8, 2019

Prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek wykazać w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki wystarczające do utrzymania. Obligatoryjne jest także wykazanie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą także deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona niemożliwość harmonijnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj dobrym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, lecz może również wystapić w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Istotna jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać razem, a jakie osobno. W sferze porozumienia adwokat może dodać dopełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko posiada różne miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie mogą sporządzić wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na bazie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sytuacjach można starać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, chociaż łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok